Προσωπικά δεδομένα

Το vickyspharmacy.gr ενεργεί τηρώντας πιστά τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστοχώρου, οι οποίες διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των όρων του παρόντος κειμένου.

Πιθανότατα, κατά την επίσκεψή σας και χρήση του ιστοχώρου vickyspharmacy.gr να ζητηθεί να κάνετε δήλωση των στοιχείων που τους αφορούν. Συγκεκριμένα, είναι πιθανό να χρειαστεί να δηλώσετε, για παράδειγμα, όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου κ.ο.κ. Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες στον ιστοχώρο του vickyspharmacy.gr, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση τους από τρίτους χωρίς να τηρηθεί το εφαρμοστέο δίκαιο και η ισχύουσα νομοθεσία. Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών τα οποία ζητούνται από το vickyspharmacy.gr περιορίζονται αποκλειστικά, στις πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Tηρούνται βέβαια πάντοτε οι διατάξεις του Ν.2472/1997, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3471/2006, σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ισχύουν.

Το vickyspharmacy.gr  μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστοχώρου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

Α.για την καλύτερη εξυπηρέτηση/παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος ιστοχώρου, όπως  αγορά προϊόντων κλπ

Β.για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα,, προώθηση, προσφορές και διαφημιστική προβολή του vickyspharmacy.gr  μετά από συγκατάθεσή τους.

Το vickyspharmacy.gr δύναται να συγκεντρώνει σε αρχείο προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εκουσίως από τον κάθε χρήστη/επισκέπτη, τα οποία στη συνέχεια θα αποθηκεύονται και θα υπόκεινται σε επεξεργασία για τον ανάλογο σκοπό. Το vickyspharmacy.gr θα έχει την ευθύνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί και αποθηκευτεί, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, το οποίο θα είναι και ο κάτοχος αυτών.

Κάθε χρήστης ή επισκέπτης που έχει κάνει γνωστά τα προσωπικά του στοιχεία στο vickyspharmacy.gr, μπορεί οποτεδήποτε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά που βρίσκονται στην κατοχή του vickyspharmacy.gr.

Στην περίπτωση που οι χρήστες ή επισκέπτες γνωστοποιούν με προσωπική τους βούληση προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, σε τρίτους, τότε οι ίδιοι έχουν την ευθύνη να προβούν σε έλεγχο των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους τρίτους. Οι χρήστες/επισκέπτες συναινούν και αποδέχονται ότι το vickyspharmacy.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για  τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις και για την ενδεχόμενη χρήση των εν λόγω στοιχείων από τρίτα πρόσωπα. Επιπλέον, γίνεται σαφές ότι το vickyspharmacy.gr δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου,δίχως να δώσει την συγκατάθεσή του προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος φορέας των δεδομένων.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης φέρει την  ευθύνη και εξασφαλίζει την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών του δεδομένων τα οποία υποβάλλει στο vickyspharmacy.gr καθώς και το δικαίωμά του υποβολής των σχετικών δεδομένων.

Η πολιτική του vickyspharmacy.gr είναι να μην συγκεντρώνει και να μην επεξεργάζεται δεδομένα που τυχόν υποβάλλονται από ανήλικα πρόσωπα.