Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ- ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτού του ιστοχώρου είναι η εταιρία με την επωνυμία «Φαρμακείο Βασιλικής Γκόγκου», με τον διακριτικό τίτλο  vickyspharmacy.gr,o οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από την Φαρμακοποιό Βασιλική Γκόγκου. Η έδρα της εταιρίας μας βρίσκεται στη διεύθυνση: Α. Γεωργίου 16 ,Καμποχώρι  Αλεξάνδρειας  TK 59300,  ΑΦΜ 146905240, Δ.Ο.Υ. Βέροιας

Πριν την χρήση του παρόντος ιστοχώρου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (στο εξης «όροι») που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω όρων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος ιστοχώρου.

To vickyspharmacy.gr  διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή να καταργήσει τους παρόντες όρους μονομερώς βάσει των αναγκών του vickyspharmacy.gr ή της νομοθεσίας, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη και μπορεί να τεθεί σε ισχύει μόνο με την ανάρτηση στον παρόντα ιστοχώρο. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με του παρόντες γενικούς όρους χρήσης, και οι οποίοι υπερισχύουν των γενικών όρων χρήσης. Το vickyspharmacy.gr  δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το vickyspharmacy.gr  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του ιστοχώρου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης χρησιμοποιεί τον παρόντα ιστοχώρο με δική του αποκλειστικά ευθύνη.Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν (δικτυακό τόπο), ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών από το vickyspharmacy.gr.

Το vickyspharmacy.gr   διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν από τον έλεγχο ή την βούληση του vickyspharmacy.gr .

 Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του vickyspharmacy.gr   να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, το vickyspharmacy.gr  δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων.

 Περιορισμός ευθύνης

Το προσωπικό του vickyspharmacy.gr  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το vickyspharmacy.gr  καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος ιστοχώρου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. To vickyspharmacy.gr  δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων,  ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη του vickyspharmacy.gr  στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων. To vickyspharmacy.gr  δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων

Όροι τήρησης υποχρεώσεων από τους χρήστες ή επισκέπτες

 Οι χρήστες/ επισκέπτες  πρέπει να ενεργούν σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τους  Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς  και συγκεκριμένα αυτούς που αφορούν  το ηλεκτρονικό εμπόριο,την προστασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία δικαιωμάτων του καταναλωτή, την τήρηση των σχετικών διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία του ανταγωνισμού κ.ο.κ. (ενδεικτική απαρίθμηση). Επιπλέον, οι χρήστες/επισκέπτες  οφείλουν να ενεργούν, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος εγγράφου και σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης δεν τηρεί και δεν συμμορφώνεται  με το εφαρμοστέο δίκαιο και με τους παρόντες όρους, το vickyspharmacy.gr έχει το δικαίωμα να προβεί  σε οποιαδήποτε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, το vickyspharmacy.gr μπορεί να διαγράψει μηνύματα ή να μην επιτρέπει την πρόσβαση σε υπηρεσίες τις οποίες παρέχει μέσω του δικτυακού του τόπου. Σε κάθε περίπτωση το vickyspharmacy.gr, ενεργεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία  τηρώντας βέβαια και την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

Eπιπρόσθετα, τυχόν αποζημίωση ή εξοδα που τυχόν κληθεί να καταβάλει το vickyspharmacy.gr, εξαιτίας ενδεχόμενης παραβάσεως των παρόντων όρων από τον χρήστη/επισκέπτη βαρύνει τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος έχει την υποχρέωση να τα καταβάλει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στο vickyspharmacy.gr, δίχως να χρειάζεται η προσφυγή του τελευταίου στα δικαστήρια.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εσωτερικής ελληνικής νομοθεσίας, του Eυρωπαϊκου δικαίου και όσων προβλέπονται σχετικά στις διεθνείς συμβάσεις. Επίσης, το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά πνευματική ιδιοκτησία του vickyspharmacy.gr και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικών δικαιωμάτων, με την επιφύλαξη κάθε άλλου νομίμου δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Η πνευματική ιδιοκτησία κατοχυρώνεται ρητά χωρίς να κρίνεται αναγκαία κάποια περαιτέρω διατύπωση ή σύμβαση ή απαγορευτική ρήτρα κατά των προσβολών της. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, μεταφορά, διανομή, τροποποίηση αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή, μεταπώληση, μεταποίηση, downloading, αποθήκευση, εκτύπωση, εκμίσθωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και τον πραγματικό πάροχό του.

Λογότυπα, εικόνες, ονόματα, εμπορικά σήματα καθώς και διακριτικά γνωρίσματα του παρόντος ιστοχώρου τα οποία αντιπροσωπεύουν το vickyspharmacy.gr αποτελούν ιδιοκτησία του vickyspharmacy.gr ή τρίτων και προστατεύονται από το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και ειδικότερα από τις διατάξεις για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται ρητά η χρήση τους χωρίς να υπάρχει προηγουμένως συναίνεση και σχετική έγγραφη άδεια του vickyspharmacy.gr ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Επωνυμίες, προϊόντα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, τα οποία φαίνονται στον παρόντα ιστοχώρο , αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι ευθύνονται εξ ολοκλήρου γι’αυτά.

Προσωπικά δεδομένα

Το vickyspharmacy.gr ενεργεί τηρώντας πιστά τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστοχώρου, οι οποίες διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των όρων του παρόντος κειμένου.

Πιθανότατα, κατά την επίσκεψή σας και χρήση του ιστοχώρου vickyspharmacy.gr να ζητηθεί να κάνετε δήλωση των στοιχείων που τους αφορούν. Συγκεκριμένα, είναι πιθανό να χρειαστεί να δηλώσετε, για παράδειγμα, όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου κ.ο.κ. Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες στον ιστοχώρο του vickyspharmacy.gr, προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση τους από τρίτους χωρίς να τηρηθεί το εφαρμοστέο δίκαιο και η ισχύουσα νομοθεσία. Προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών τα οποία ζητούνται από το vickyspharmacy.gr περιορίζονται αποκλειστικά, στις πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος. Tηρούνται βέβαια πάντοτε οι διατάξεις του Ν.2472/1997, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3471/2006, σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως αυτοί ισχύουν.

Το vickyspharmacy.gr  μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος ιστοχώρου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

Α.για την καλύτερη εξυπηρέτηση/παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος ιστοχώρου, όπως  αγορά προϊόντων κλπ

Β.για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα,, προώθηση, προσφορές και διαφημιστική προβολή του vickyspharmacy.gr  μετά από συγκατάθεσή τους.

Το vickyspharmacy.gr δύναται να συγκεντρώνει σε αρχείο προσωπικά δεδομένα που παρέχονται εκουσίως από τον κάθε χρήστη/επισκέπτη, τα οποία στη συνέχεια θα αποθηκεύονται και θα υπόκεινται σε επεξεργασία για τον ανάλογο σκοπό. Το vickyspharmacy.gr θα έχει την ευθύνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί και αποθηκευτεί, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, το οποίο θα είναι και ο κάτοχος αυτών.

Κάθε χρήστης ή επισκέπτης που έχει κάνει γνωστά τα προσωπικά του στοιχεία στο vickyspharmacy.gr, μπορεί οποτεδήποτε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά που βρίσκονται στην κατοχή του vickyspharmacy.gr.

Στην περίπτωση που οι χρήστες ή επισκέπτες γνωστοποιούν με προσωπική τους βούληση προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, σε τρίτους, τότε οι ίδιοι έχουν την ευθύνη να προβούν σε έλεγχο των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους τρίτους. Οι χρήστες/επισκέπτες συναινούν και αποδέχονται ότι το vickyspharmacy.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για  τέτοιου είδους γνωστοποιήσεις και για την ενδεχόμενη χρήση των εν λόγω στοιχείων από τρίτα πρόσωπα. Επιπλέον, γίνεται σαφές ότι το vickyspharmacy.gr δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενη γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου,δίχως να δώσει την συγκατάθεσή του προηγουμένως ο ενδιαφερόμενος φορέας των δεδομένων.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης φέρει την  ευθύνη και εξασφαλίζει την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών του δεδομένων τα οποία υποβάλλει στο vickyspharmacy.gr καθώς και το δικαίωμά του υποβολής των σχετικών δεδομένων.

Η πολιτική του vickyspharmacy.gr είναι να μην συγκεντρώνει και να μην επεξεργάζεται δεδομένα που τυχόν υποβάλλονται από ανήλικα πρόσωπα.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι αυτόεγκαθιστώμενα αρχεία πληροφοριών, με την μορφή κειμένου μικρού μεγέθους αποτελούμενα συνήθως από γράμματα και αριθμούς, τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη, με σκοπό  την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστοχώρου  μας.

Τα  cookies συμβάλλουν στην εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ιστοχώρου μας, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την αποθήκευση προϊόντων στη λίστα επιθυμιών/αγαπημένων.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται μέσω των cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των προτιμήσεων σου κατά την περιήγηση σου στον ιστοχώρο μαςς, ώστε να μπορούμε να σου προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σου .

Τα cookies μας επιτρέπουν να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του ιστοχώρου μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε.

 Εφαρμοστέο δίκαιο

 Οι ανωτέρω όροι υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο και η ερμηνεία τους γίνεται σύμφωνα με αυτό. Στην περίπτωση που το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο κρίνει ότι μία διάταξη είναι άκυρη ή ακυρώσιμη, τότε παύει η ισχύς της, ανεξάρτητα από την ισχύ των υπολοίπων όρων οι οποίοι δεν επηρεάζονται. Κάθε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή αφορά τους όρους του παρόντος εγγράφου υπόκειται στην αρμοδιότητα των καθ’ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Βέροιας.

Στα πλαίσια της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ toυ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαϊου 2013, η οποία εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης (ΕΕΔ- Alternative Dispute Resolution) στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλαδή είναι φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην επαγγελματική του ιδιότητα), και αντιμετωπίζει πρόβλημα σχετικά με κάποια αγορά που έγινε από την Ιστοσελίδα μας, έχει τη δυνατότητα να κινήσει τη διαδικασία ΕΕΔ, μέσω της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ), η οποία είναι διαθέσιμη στην παρακάτω διεύθυνση ιστοσελίδας: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.onditions